سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی برخورداری – دانشیاردانشکده عمران،دانشگاه علم وصنعت ایران
ایمان باحشمت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران،دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

در این مقاله، بر روی نسبت حداکثر تغییرمکان غیرالاستیک به الاستیک ،که بیانگر ضریب c1 در رابطه تغییرمکان هدف در دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود(نشریه ۳۶۰ )می باشد، مطالعاتی انجام گرفته است . این ضریب برای سیستم های یک درجه آزاد ، که دارای مدل رفتاری الاستوپلاستیک کامل?=۰ باشند، تعریف می شود. لذا در این مقاله ضریبc1 برای یک سیستم یک درجه آزادبا میرایی ۵ درصد، با مدل رفتاری الاستو پلاستیک کامل با تناوب های بین۰/۰۵ تا ۳ثانیه و به ازای ضرایب کاهش مقاومتR = 2,3,4,5,6,7,8 تحت اثر مجموعه نسبتا بزرگی از رکوردهای دور از گسل ایران (فاصله کانونی بیشتر از ۱۵ کیلومتر) و تعدادی شتاب نگاشت مصنوعی که بر اساس طیف های استاندارد ۲۸۰۰ ایران بدست آمده اندو بدون در نظر گرفتن اثرات اندرکنشی خاک –سازه محاسبه شده است .اثر زمان تناوب،مقدار ضریب کاهش مقاومت و شرایط خاک روی این ضریب مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است . در نهایت نتایج این مطالعه با ضریبc1نشریه ۳۶۰ مقایسه شده است و مشخص گردیده که این ضریب نشریه ۳۶۰ نیازمند تجدید نظر و تغییر می باشد