سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جابر پناهنده – عضو هیئت علمی
خدیجه نیکزاد – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگ

چکیده:

تره ایرانی گیاهی تتراپلوئید است. اما نوع پلوئیدی آن مشخص نمی باشد. در تره فرنگی نیز که همراه با تره ایرانی از گروه های بوتانیکی متعلق به گونهampeloprasum می باشد نیز نوع پلوئیدی بدرستی مشخص نشده است، اما بیشتر شواهد بر اتوپلی پلوئید بودن این گونه دلالت می نماید. یکی از اثرات بارز اتوپلی پلوئیدی جفت شدنهای پلی والان و در نتیجه تفکیک های میوزی نامتعادل است که نهایتا به کاهش باروری جنسی و بخصوص کاهش باروری دانه های گرده ختم می شود. بنابراین میزان باروری می تواند یکی از شاخص های نوع پلوئیدی گیاه باشد. در مطالعه حاضر ۱۰ ژنوتیپ از یک جمعیت تره ایرانی به تصادف انتخاب و نر باروری آنها از طریق تست رنگ پذیری دانه گرده با رنگ آمیزی توسط استو کارمن – گلیسرول و از طریق تست جوانه زنی دانه گرده در محیط کشت مصنوعی جامد در تابستان سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه سیتوژنتیک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز ارزیابی شد. نتایج نشان می دهد میزان رنگ پذیری دانه های گرده از ۷۴- ۹۲٫۶۷% متفاوت می باشد. همچنین بین درصد دانه های گرده ی رنگ پذیر و میزان جوانه زنی دانه های گرده در محیط کشت جامد همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد و این نشان می دهد می توان به داده های حاصل از رنگ پذیری گرده در جنس Allium نیز اعتماد نمود.