سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جعفر نوری – گروه مهندسی بهداشت محیط ، مرکز تحقیقات محیط زیست ، دانشکده بهداشت ، دا
هانیه نیکو مرام – گروه مدیریت محیط زیست ، دانشکده محیط زیست و انرژی ، واحد علوم و تحقیقات ،

چکیده:

اهمیت روز افزون نظام مدیریت بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست و کیفیت موجب شد تا پیمانکاران عمومی از جمله دست اندرکاران صنعت نفت و گاز ، پیروی از این نظام یکپارچه را در دستور کار خویش قرار دهند بطوریکه استقرار و اجرای نظام یاد شده ازجمله راهبردهای فعالیت و توسعه آنان محسوب می شود . هدف این پژوهش ارزیابی نحوه عملکرد زیست محیطی پیمانکاران عمومی صنایع بالا دستی (اکتشافات و تولید) نفت و گاز است که یکی از ابعاد مهم نظام مذکور بشمار می رود . بدین منظور ضمن ارزیابی نحوه عملکرد زیست محیطی پیمانکاران بین المللی و ایرانی تحت نظام یاد شده در نهایت به مقایسه نحوه عملکرد این دو گروه نیز پرداخته شده است . برای دستیابی به اطلاعات از پرسش نامه ای برای اندازه گیری ۳۱ شاخص که طی انها متغیرهای مرتبط با نحوه عملکرد زیست محیطی بر آورد شده اند ، استفاده گردیده است و سپس شاخص ها بر اساس نظر خبرگان وزن دهی و در نهایت اندازه و امتیاز هر متغیر و همچنین نحوه عملکرد زیست محیطی استخراج شد . در مرحله تجزیه و تحلیل یا فته ها از آزمون آماری مقایسه ای استفاده شد که نتایج این آزمونها بیانگر برتری نحوه عملکرد زیست محیطی پیمانکاران بین المللی ب پیمانکاران ایرانی است که علل این برتری را بر اساس آزمونهای اشاره شده می توان در موارد زیر دانست :۱) اقدامات لازم جهت کاهش ریسکهای زیست محیطی ۲) فرایند مدیریت ۳) ضعف در استقرار نظام بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست و کیفیت مشمتل بر فقدان واحدی خاص و مستقل ، عدم تدوین دستورالعمل مربوطه . با توجه به موارد فوق و نقاط ضعف و کاستی های عنوان شده که طی مقایسه با پیمانکاران بین المللی مشاهده می شود ، پیشنهاد می گردد پیمانکاران ایرانی نسبت به ایجاد واحدی خاص و مستقل که بتواند رویه های مدیریتی را تدوین نموده و ضمانت اجرایی لازم را برقرار نماید ، اقدام نمایند.