سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب بیاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه تربیت مدرس تهران
مسعود سلطانی محمدی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

طرح لرزه ای انواع سیستمهای سازه ای (ازجمله قابهای بتن مسلح) دربرابر فروریزش، مستلزم محاسبه پارامترهای تقاضا و ظرفیت سازه ای، براساس پاسخ سازه، با استفاده از منحن یهای حاصل از تحلیل دینامیکی فزاینده م یباشد. این منحن یها ب راساس تعداد قابل توجهی از تحلی لهای دینامیکی غیرخطی مجموعه زلزله های انتخابی بدست م یآیند. بدیهی است که تحلی لهای دینامیکی فزاینده بسیار زمانبر م یباشند. از اینرو، در صورتیکه بتوان با استفاده از تعداد زلزله های کمتر، پاسخهایی متناظر با نتایج حاصل از تحلیل کل مجموعه انتخابی بدست آورد، به نحو چشمگیری از حجم تحلیل های غیرخطی لازم کاسته خواهد شد. بنابراین لزوم ارزیابی روشهای مختلف انتخاب و مقیاس شتاب نگاشتها به منظور کاربرد در تحلی لهای دینامیکی غیرخطی آشکار می گردد. هدف از این پژوهش، طراحی لرز ه ای سازه های قابی بتن مسلح در برابر فروریزش، با بهره گیری از تحلیل دینامیکی غیرخطی فزایندهIDA)و روش طراحی مستقیم ب راساس تغییر مکان، تحت رکوردهای انتخابی و مقیا سشده با استفاده از نر مافزار اجزامحدودCOM3 باشد. در این تحقیق، در قالب فرضیات موجود، نشان داده م یشود که منحنی اصلی خلاصه شده تحلیل دینامیکی فزاینده ۵۰ درصد) را می توان تنها با هفت رکورد انتخابی و مقیاس شده، با تقریب مناسبی پیش بینی نمود. )