سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعیدرضا صباغ یزدی – استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
آیدا صمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
امیرحسین عباس نیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

چکیده:

قرار دادن دریچه سرریزهای آزاد به حالت نیمه باز می تواند سبب انحراف خطوط جریان از مسیر منطبق بر سطح بتن پایین دست و ایجاد نوسانات فشار برروی آن شود این نوسانات می توانند موجب پدیده کاویتاسیون و فشار منفی گردد از این رو پیش بینی توزیع فشار برروی پروفیلهای متداول سرریز پس از گشودگی دریچه از موضوعات قابل استفاده برای کنترل طرح می باشد از این رو استفاده از مدلهای نرم افزاری برای این منظور و ارزیابی نتایج آن می تواند راهگشای طراحان سازه های هیدرولیکی باشد دراین مقاله نتایج میدان فشار برروی یک سرریز دریچه دار حاصل از نرم افزار Flow 3D با اندازه گیری های آزمایشگاهی گزارش شده توسط محققین قبلی مقایسه شده است انطباق خوب نتایج مدل نرم افزاری با مشاهدات آزمایشگاهی قابلیت کاربرد این شیوه مدلسازی را درکنترل طرااحی سرریز دریچه دار با پروفیل پایین دست مورد نظر برای بازشدگیهای مختلف دریچه را به نمایش می گذارد.