سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا مشتاقیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد، گروه زراعت، خرم‌آباد، ایران
حمیدرضا مبصر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر، گروه زراعت، قائم‌شهر، ایران
علی خورگامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد، گروه زراعت، خرم‌آباد، ایران
سلمان دستان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه زراعت، تهران، ایران

چکیده:

به منظور ارزیابی نتایج دو منطقه‌ای مدیریت علف‌های ‌هرز و مقادیر نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیکی وابسته به ورس برنج رقم سنگ طارم، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده و در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی واقع در دو منطقه با ارتفاع ۵ متر از سطح دریا در شهرستان نکا و ارتفاع ۹۰۵ متر از سطح دریا در شهرستان ساری در سال ۱۳۸۹ اجرا شد. مدیریت علف‌های هرز در دو سطح (بدون کنترل و با کنترل) به عنوان عامل اصلی و مقادیر، ۲۳، ۴۶، ۶۹ و ۹۲ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به عنوان عامل فرعی بودند. حرکت خمش میانگره ۳ و ۴ در منطقه نکا به میزان ۵۶/۱۵ و ۷۴/۸ درصد بیشتر از منطقه ساری بود. با کنترل علف‌های هرز به علت کاهش رقابت برون گونه‌ای، طول خوشه، قطر میانگره ۳ و ۴ و حرکت خمش میانگره ۳ و ۴ افزایش یافتند، در نتیجه عملکرد دانه به نسبت ۷۳/۴۰ درصد افزایش یافت. حداکثر عملکرد دانه به علت افزایش طول خوشه با کاربرد ۶۹ و ۹۲ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد. حرکت خمش میانگره ۳ و ۴ با کاربرد ۹۲ کیلوگرم نیتروژن به خاطر افزایش طول ساقه، طول میانگره ۳ و ۴ و قطر میانگره ۳ و ۴ به ترتیب به میزان ۳۲/۲۸ و ۶۱/۲۲ درصد روند صعودی داشتند. بنابراین تیمار با کنترل علف هرز و مقدار ۶۹ و ۹۲ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به علت افزایش شاخص‌های زراعی مطلوب و عملکرد دانه به عنوان تیمار مناسب بودند.