سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدمهدی فقیه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر، گروه زراعت، قائم‌شهر، ایران
حمیدرضا مبصر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر، گروه زراعت، قائم‌شهر، ایران
سلمان دستان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه زراعت، تهران، ایران
رضا یدی – دانشگاه پیام‌نور، واحد بوشهر، گروه کشاورزی، بوشهر، ایران

چکیده:

به منظور ارزیابی نتایج دو ساله دور آبیاری و کاربرد کود پتاس بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه برنج رقم شیرودی، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده و در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات برنج کشور (آمل) در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ اجرا شد. دور آّبیاری شامل (آبیاری غرقابی، آبیاری تناوبی با ۸ و ۱۲ روز) به عنوان عامل اصلی و سطوح ۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۱۸۰ کیلوگرم پتاسیم در هکتار به عنوان عامل فرعی بودند. بیشترین عملکرد دانه (۱/۵۸۵ گرم در متر مربع) به علت حداکثر طول خوشه، تعداد پنجه و تعداد خوشه‌چه در سال ۱۳۸۹ حاصل شد، حداکثر عملکرد دانه و شاخص برداشت تحت دور آبیاری ۱۲ روز و تیمار غرقابی به دست آمد، با کاربرد ۱۸۰ کیلوگرم پتاسیم در هکتار در مقایسه با تیمار شاهد صفات طول خوشه، تعداد خوشه‌چه، درصد خوشه‌چه پر، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت هر یک به میزان ۶/۵، ۵/۲۰، ۱۱، ۱/۴، ۵/۶ و ۵/۱۱ درصد روند افزایشی را نشان دادند. بیشترین طول خوشه و تعداد خوشه‌چه تحت اثر متقابل سال ۱۳۸۹ × ۱۸۰ کیلوگرم پتاس حاصل شد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده، آبیاری غرقابی و مقدار ۱۸۰ کیلوگرم پتاسیم در هکتار به علت افزایش شاخص‌های زراعی مطلوب و عملکرد دانه به عنوان فاکتور مناسب معرفی می‌گردند.