سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی مرادعلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
اکبر چشمی – استادیار دانشگاه تهران
ابراهیم اصغری – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

پدیده ناپایداری دامنه ازجمله مخاطرات زمین شناسی است که برای سازه های موجود درشیبها مشکل زا محسوب میشود استفاده ازنرم افزارها جهت تحلیل این پدیده درشیبهای سنگی و خاکی مفید بوده و نتایج قابل قبولی نشان میدهند درتحقیق حاضر به مطالعه موردی ناپایداری دامنه سنگی درمحدوده مخزن شماره یک پروژه انتقال آب زرینه رود به تبریز پرداخته شدهاست بدین منظور ابتدابا بررسیهای محلی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی توده سنگ برداشت شده سپس با استفاده ازنرم افزار Rock-Labپارامترهای مقاومت برشی زاویه اصطکاک داخلی j و چسبندگی C توده سنگ درزه دار موجود درمحل مخزن تخمین زده شد انگاه پارامتر زاویه اصطکاک داخلی بدست آمده درمحیط نرم افزار Dips براساس تحلیل استریوگرافیکی جهت ارزیابی وقوع انواع گسیختگی درمحل مخزن مذکور وارد شده و نتایج نشان دادند که احتمال وقوع گسیختگی ازنوع واژگونی و گوه ای دردامنه ی این محل مخزن وجود داشته ولی احتمال وقوع گسیختگی صفحه ای وجود ندارد.