سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالوحید کوهپیما – کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
رضا رحمانیان – کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی جهرم
ابوالفضل اعمی زادگان – کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی جهرم

چکیده:

رشد روزافزون فست فودها در سال های اخیر و جذب نیروی کار متنوع به این شغل ، توجه ویژه ای از نظر رعایت بهداشت و نظافت فردی و محیطی در این شغل ایجاب می نماید . شاغلین این حرفه در معرض آلودگی های محیطی به ویژه آلودگی دست و انتقال عوامل بیماریزا از دست به مواد غذایی می باشند . کارگرانی که دستان خود را به طور مرتب و صحیح و در زمان مناسب نشوید موجب آلودگی مواد غذایی به میکروبهای روده ای می شوند. بهداشت فردی ناکافی شاغلین در مراکز تهیه غذا علت ۳۶% از مسمویت های غذایی بوده است. روش تحقیق : در این مطالعه آلودگی میکروبی دستان ۳۵ نفر از شاغلین فست فود در شهر جهرم به میکربهای استاف اورئوس و اشرشیا کلی و همچنین آلودگی به قارچ مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است. یافته ها: نتایج این مطالعه آلودگی به میکروب استاف اورئوس را ۳۱% و آلودگی به قارچ را ۵/۷% نشان داده است. آلودگی به میکروب اشرشیاکلی در هیچ یک از نمونه های مورد مطالعه مشاهده نگردیده است.نتیجه گیری : بازرسی دقیق ، نظارت و آموزش مستمر و کارامد برای شستشوی صحیح و به موقع دستان د رکاهش آلودگی ثانویه به غذا نقش موثری خواهد داشت.