سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی خلیل پور – عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
سیدجواد ابراهیمیان – عضو هیات علمیتمام وقتدانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
یوسف تقی پوریان – عضو هیات علمیتمام وقتدانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

مالیات بعنوان قدیمیترین منبع درآمدی حکومتها است و همواره در تعیین و تنظیم روابط دولت و آحاد مردم مؤثر بوده، وکارشناسان از تحلههای مختلف فکری بر این عقیدهاند که مالیات منبعی پایدار در تأمین منابع دولتهاست. مالیات برسودشرکتهاو مالیات بر ارزش افزوده بعنوان دو منبع مالی مناسب دولت می باشد، که بعنوان متغیر وابسته این تحقیق به حساب میآیند تا همبستگی و کششپذیری این دو متغیر را نسبت به متغیر مستقل که نرخ تورم باشد با هم مقایسه کرده و مشخصشود کدامیک از این دو متغیر وابسته توانایی بیشتری برای افزایش درآمدهای دولت در شرایط تورمی را دارا هستند.برای انجام آزمون فرضیهی تحقیق ، اطلاعات تاریخی مالیات بر ارزش افزوده و سود شرکتها و همچنین شاخصقیمت و تولید ناخالصداخلی سالانه در یک دورهی زمانی برای ۶ساله اخیر برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق سازمان بورس اوراق بهادار تهران تهیه شده است و بخشی نیز از طریق نشریات بانک مرکزی و قوانین بودجه و قانونی مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات های مستقیم بدست آمده است. فرضیه تحقیق بیان می کند که با افزایشمیزان تورم، مالیات برارزش افزوده نسبت به مالیات برسود شرکتها توانایی بیشتری برای افزایش درآمدهای دولت دارد . نتایج حاصل از تحقیق بیان می کند که که افزایش شاخصقیمتها(تورم) دارای اثر مثبت روی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات برسود شرکتها میباشد و رابطه مثبت معناداری بین مالیات بر ارزش افزوده و مالیات برسود شرکتها و تورم وجود دارد. آزمون مقایسه کشش قیمتی و آزمون مقایسه همبستگی بین مالیات بر ارزش افزوده و نرخ تورم با همبستگی بین مالیات بر سود شرکتها و نرخ تورم نشان می دهد که که با افزایشمیزان تورم، مالیات برارزش افزوده نسبت به مالیات برسود شرکتها توانایی بیشتری برای افزایش درآمدهای دولت دارد .