سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد سلطانی فر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ابوالفضل دانائی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادسمنان

چکیده:

اندازه گیری میزان کارای سرمایه گذاری خصوصی دربهبود شاخصهای اقتصادی می تواند راهبردی برای تصمیم گیری واگذاری بخشهای دولتی به بخش خصوصی و تعیین نسبتی بهینه از آن باشد دراین مقاله کاراترین سال خصوصی سازی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ با کمک مدلهای تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری می شود تنها ورودی به کاررفته درمدل میزان واگذاری های بخشهای دولتی به بخش خصوصی و خروجیهای موثر تولید ناخالص داخلیدرآمد ملی نرخ بیکاری ضریب جینی تورم و بهره وری سرمایه در۱۵ سال اخیر می باشد نرم افزارهای مورد استفاده دراین پژوهش نرم افزار Excel جهت جمع آوری و تدوین داده ها نرم افزار gams جهت برنامه ریزی و اجرای مدل و SPSS می باشد نتایج این مقاله نشان میدهد که خصوصی سازی درسال مالی ۱۳۸۴ دربین سالهای ۱۳۷۰تا۱۳۸۵ به عنوان کاراترین سال برشاخصهای اقتصادی بوده است همچنین با کمک دو روش داده پردازی درمدل اپسیلون تحت پوششی داده ها و بررسی ادعای برابری نتایج هر دو روش به کمک آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون موضوع مورد بحث اثبات شد.