سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیاوش کیارش – دانشآموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و
اکرم السادات اندرامی – ،دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابان زدایی،دانشگاه سمنان
آرش ملکیان – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد مهدوی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

پدیده فرسایش خاک از مواردی است که با به مخاطره انداختن بستر حیات انسان، عواقب ناگوار غیر قابل جبرانی را در دراز مدت باعث می گردد. تخمین مقدار بار رسوبی رودخانه از اهمیت زیادی برخوردار است.تاکنون عامل مشخص و معینی به عنوان عامل اصلی فرسایش آبی معرفی نشده است بلکه شرایط فرسایش موجود در منطقه معلول تاثیر متقابل مجموعه عوامل موثر در ایجاد فرسایش است عدم کفایت روش های ارائ هشده برای تخمین رسوب انتقالی توسط رودخانه ها محققان را به استفاده از روش های مبتنی بر هوش مصنوعی نظیر روش شبکه عصبی مصنوعی ترغیب کرده است. در این تحقیق با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعیبه تخمین بار معلق رسوبی حوزه آبخیز تیره استان لرستان پرداخته شد و نتایج آن با روش رگرسیون خطی چند متغیره مقایسه گردید. به منظور برآورد بار معلق رسوبی، داده ها به دو سری آموزشی و آزمایشی تقسیم شدند وبا تغییرتعداد لایه پنهان و تعداد نودها در لایه مخفی بهترین ساختار برای شبکه انتخاب گردید. مقایسه نتایج نشان داد که نتایج بدست آمده از روش شبکه عصبی مصنوعی خطای کمتر و صحت بالاتری نسبت به روش رگرسیون خطی چند متغیره دارد، بنابراین استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به عنوان یک مدل غیرخطی میتواند در این راستا مفید باشد. آرایش مناسب بدست آمده در این تحقیق یک لایه مخفی و ۴ نورون در لایه مخفی می باشد