سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضوان ثابتی – دانشجوی کارشناسی ارشد آب شناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران
محسن رضائی – عضو هیئت علمی و مدیر گروه زمی نشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
جواد اشجاری – دکترای هیدروژئولوژی، دانشگاه تهران
حسن دانشیان – کارشناس مطالعات منابع آب ، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

در این مطالعه به بررسی میزان و توزیع مکانی تغذیه در آبخوان های کارستی تاقدیس کوه سفید درجنوب غرب ایران پرداخته شده است. به این منظور روش APLIS برای تخمین تغذیه ی متوسط سالانه در این آبخوانهای کارستی به کار برده شده است ، تغذیه به صورت درصد بارش براساس متغی رهای لیتولوژی ،لندفرم های نفوذ عمده ، شیب ، ارتفاع ،انواع خاک محاسبه گردیده است. نقشه پراکندگی متغیرهای بالا برایهر آبخوان تهیه و بر اساس وزن و رتب ههای استاندارد این روش لای ههای اطلاعاتی با هم تلفیق گردید ه اند. نتایج نشان می دهد که ۱۷/۶ درصد از تاقدیس کوه سفید دارای تغذیه ی خیلی کم ۱۷/۹ درصددارایتغذیه ی کم ، ۴۸/۸ دارای تغذیه ی متوسط ۷/۴ دارای تغذیه ی زیاد و۸/۴ دارای تغذیه ی خیلی زیاد م یباشد. مناطق با تغذیه زیاد و خیلی زیاد به تریب در محل چشمه های تاقدیس و محور تاقدیس قرار دارد .نتایج می تواند در مدیریت بهره برداری مؤثر باشد.