سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا شاه حسینی – گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
رضا امیدبیگی – گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با توجه به زیانهای ناشی از سموم شیمیایی، مواد افزودنی، اسانس و طعم دهنده های مصنوعی؛ استفاده از منابع گیاهی طبیعی و ایمن به جای این مواد در صنایع غذایی، جدارویی، آرایشی و بهداشتی ضروری است. گیاه دارویی به لیمو (Lippia citriodora) از گیاهان حاوی اسانس است که اسانس آن دارای ترکیبات ارزشمندی مانند نر ال، ژرانیال و لیمونن بوده و دارای اثرات آنتیاکسیدانی، ضد میکروبی علیه میکروفلور دندان، آرامبخشی و ضدتب میباشد. این پژوهش به منظور بررسی میزان اسانس و شناسایی ترکیبات آن در گیاه دارویی بهلیمو تحت شرایط ارگانیک و عاری از سموم و نهاده های شیمیایی در دانشگاه تربیت مدرس تهران انجام پذیرفت. پس از کاشت قلمهها، سرشاخههای گلدار گیاه برداشت و پس از خشککردن در سایه و دمای اتاق، اسانس نمونهها توسط دستگاه کلونجر و روش تقطیر با بخار آب استخراج گردید. بازده اسانس در این آزمایش ۰/۷ درصد بود. در آنالیز دستگاهی GC و GC/MS اسانس، تعداد ۵۴ ترکیب در اسانس این گیاه شناسایی شد که در مقایسه با سایر گزارشات قابل توجه میباشد. عمدهترین ترکیبات این اسانس ژرانیال، نرال و لیمونن بود.