سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد افضلی – کارشناس بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خ

چکیده:

به منظور تعیین میزان تلفات درقسمت های مختلف کمباین استان دربرداشت ذرت و تمرکز بردلایل این تلفات و راهکارهای کاهش آن یک پروژه تحقیقاتی در سال زراعی ۱۳۸۸ درشهرستانهای مختلف استان خوزستان انجام گردید روش اجرای تحقیق از نوع پیمایشی و به روش توصیفی همبستگی بوده و اجرای ان بصورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت تعدادکمباین فعال دراستان ۲۶۰ دستگاه بود که ۱۱/۲ درصد آن مورد ارزیابی قرارگرفت دراین تحقیق عوامل موثر برایجاد تلفات شامل مشخصات کشاورزی شرایط محصول مشخصات کمباین و مشخصات فردی کمباین دار درقالب دو فرم دراختیار کشاورز و کمبایندار قرار داده شد تلفات کل کمباین نیز بوسیله افت گیری کمباین محاسبه گردید نتایج توسط نرم افزار spss,pc,ORD مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و روابط بین متغیر مستقل و وابسته ازطریق ضریب همبستگی پیرسون بررسی گردید نتایج نشان داد که میانگین میزان تلفات طبیعی جلو و عقب کمباین به ترتیب ۳/۶۵و۳/۹۳و۱/۴۹ درصد بدست آمد.