سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین ویس مرادی – مربی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدجواد شیخ داودی – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه شهید چم
هوشنگ بهرامی – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه شهید چم
موسی مسگرباشی – استادیاردانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

استفاده فزاینده از تراکتورها در سراسر جهان خصوصادر کشورهای درحال توسعه نشانه اهمیت روزافزون منابع مولد توان درکشاورزی نوینو مکانیزه بوده و استفاده از آن دراجرای عملیات مختلف ضروری است دراین مقاله سعی شده است اثرات متقابل فشار باد لاستیک چرخ عقب و وزن استاتیک روی محورعقب برمیزان نیروی مالبندی و مصرف سوخت ویژه مالبندی تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵ بررسی شود ۵ سطح فشار باد لاستیک چرخ عقب ۵۶ ، ۷۰ ، ۸۴ ، ۹۸ و ۱۱۲ کیلوپاسکال و ۵ سطح اضافه کردن وزن روی محور عقب درهر تایر ۰ ، ۵۰، ۱۰۰ ، ۱۵۰ و ۲۰۰kg بودند نتایج نشان داد که چنانچه فشار باد لاستیک چرخ عقب تراکتور ثابت باشد با افزایش وزن استاتیک روی محور عقب تراکتور نیروی مالبندی و مصرف سوخت ویژه مالبندی افزایش می یابند همچنین با افزایش فشار باد لاستیک دریک وزن ثابت نیروی مالبندی کاهش و مصرف سوخت ویژه مالبندی افزایش پیدا کرد همچنین اثرات متقابل در مورد نیروی مالبندی معنی دار نبودند ولی درموردمصرف سوخت ویژه مالبندی با احتمال ۹۹% معنی دار بودند دراین تحقیق لغزش بعنوان فاکتور ثابت درنظر گرفته شد.