سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امین خادمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
بهروز کرد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

چکیده:

این تحقیق با هدف ارزیابی موفقیت جنگلکاری گونه زبانگنجشک Fraxinus rotundifolia mill درشرایط محیطی منطقه انجام گرفت، بدین منظور بررسی وضعیت کمی و کیفی جنگلکاری پارک جنگلی کوثر با نمونه برداری به شکل خطی صورت گرفت. در بررسی کمی مشخصههایی چون قطر برابرسینه و ارتفاع و در بررسی کیفی سلامت تاج، تقارن تاج، سرخشکیدگی و زندهمانی مورد اندازهگیری و مطالعه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمونهای آماری تی و کای اسکور انجام شد. نتایج نشان میدهد که میزان رویش قطری و ارتفاعی پایههای زبانگنجشک در دو دامنه شمال شرقی و جنوب غربی پارک از لحاظ آماری تفاوت معنیداری ندارند ولی تحت تاثیر عوامل نامطلوب جوی پایههای دامنه جنوب غربی نسبت به دامنه شمال شرقی از لحاظ کیفی در وضعیت مطلوبتری قرار داشتند، به طوریکه وضعیت شکل تاج و شادابی در دو دامنه از اختلاف معنی- داری برخوردار بودند.