سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی چشم انداز ۱۴۰۴ و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیام صادقی سیگارودی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، دانشگاه گیلان
سیدابوالقاسم میرروشندل – استادیار دانشکده فنی، گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان

چکیده:

آموزش الکترونیکی فناوری جدیدی است که آموزش را با استفاده از شبکه های کامپیوتری ممکن میسازد. در مدارس هوشمند که کنترل و مدیریتبراساس فناوری و شبکه های کامپیوتری انجام می گیرد، آموزش به صورت الکترونیکی است . در این راستا هدف پژوهش حاضر، ارزیابی میزان موفقیت آموزش الکترونیکی در مدارس هوشمند است. به این منظور، جامعه ی آماری این پژوهش از مدارس هوشمند متوسطه ی دوره های اول و دوم شهرستان رشت انتخاب شد. مدل پیشنهادی بر مبنای مدلسازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی مورد تحلیل قرارگرفت. در نهایت نتایج تحلیل با استفاده از آزمون میانگین تک جامعه ای نشان داد که سطح یادگیری الکترونیکی دانش آموزان در مدارس هوشمند شهرستان رشت از وضعیت مطلوبی برخوردار بود.