سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا خدایی – دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
زهرا عسگری زاده – دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

افول ارزشهای کیفیت محیط به ویژه در زمینه ی مولفه های محیطی از جمله مسائلی است که ساکنان محلات شهری در نواحی سکونتی خود با آن روبروهستند تاثیرات نامطلوب آنها بر سلامت عمومی ساکنان نیازمندب ررسی های علمی است این مقاله با هدف سنجش میزان عدم رضایت ساکنان محدوده ی نواب تهران از ۴ عامل اجتماعی – محیطی شامل مولفه های فقدان بهداشتمحیط عدم احساس امنیت آلودگی صوتی و آلودگی هوا صورت گرفت حجم نمونه مطالعاتی شامل ۲۷۰ نفر بود که با تکنیک پرسشنامه ای مورد پیمایش قرارگرفتند نتایج حاصل از تحقیق نشن داد درمحدوده مطالعاتی تمامی عوامل مورد نظر در مدل تجربی با میزان نارضایتی ساکنان از محیط سکونتی شان رابطه معنی داری دارد. p<0.05