سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهره نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
خدایار همتی – عضوهیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی علیزاده – عضوهیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ولی ربیعی – عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

کسب اطلاعات لازم جهت انبارداری میوه کیوی، درعرضه این محصول با کیفیت عالی به بازارهای خارجی بسیار موثر بوده وازاین طریق میت وان به اقتصاد کشور رونق بخشید. سفتی گوشت میوه یکی ازخصوصیات کیفی میوه کیوی فروت درتولید انبار داری محسوب می شود . به منظور مطالعه تغییرات سفتی پس از برداشت با توجه به تیمار کلرید کلسیم آزمایشی به صورت فاکتوریل در غالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا در آمد. کلرید کلسیم درچهارسطح ( ۰و ۵ / ۰و ۱ و ۵/ ۱%) و زمان نگهداری در سردخانه ( ۲و ۴ و ۶ماه) بود . سفتی میوه با دستگاه پنترومتر و غلظت کلسیم با دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که محلول پاشی کلرید کلسیم، سفتی بافت میوه وغلظت کلسیم را در گوشت، پوست و مغزمیوه یه طور معنی داری نسبت به شاهد افزایش داد و خاصیت انبار مانی میوه را بهبود بخشید