سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران – واحد اراک
فرنوش حاجی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
معصومه رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه

چکیده:

در کانسار مس علی آباد، فعالیت های اکتشافی به دو روش غیرمستقیم و مستقیم صورت گرفته است. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی عیار و تخمین ذخیره این معدن با استفاده از تکنیک های مختلف می باشد. بسته به شرایط کانسار مس علی آباد، برای ارزیابی عیار، مدلسازی و تخمین ذخیره این کانسار، از سه روش کلاسیک مقاطع، کریجینگ مقاطع و کریجینگ بلوکی با نرم افزارDatamineاستفاده شده و نتایج آنها مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد که اختلاف عیار مس محاسبه شده به دو روش کلاسیک مقاطع و کریجینگ مقاطع، در حدود ۵۱۵۱ درصدو برای دو روش کلاسیک مقاطع و کریجینگ بلوکی در حدود ۰/۰۸۴۱ درصد است. متوسط عیار تخمینی به روش کریجینگ مقاطع از روش کلاسیک مقاطع کمتر بوده که به دلیل پایین بودن عیار گمانه ها و ویژگی نرم کنندگی تغییرات توسط کریجینگ، به واقعیت نزدیکتر است. اختلاف میزان ذخیره محاسبه شده با دو روش کلاسیک مقاطع و کریجینگ مقاطع در حدود ۱۵ درصد و برای دو روش کلاسیک مقاطع و کریجینگ بلوکی در حدود ۱۷/۹ درصد م یباشد. یقیناً نتایج روش کریجینگ مقاطع، به علت نااریب بودن و حداقل بودن خطای تخمین، از روش کلاسیک مقاطع دقیقتر است. همچنین میزان ذخیره محاسبه شده به روش کریجینگ بلوکی با نرم افزار Datamine از دو روش دیگر بیشتر است. این امر به دلیل در نظر گرفتن شعاع تأثیر برای تمام کارهای اکتشافی بویژه کارهای اکتشافی مرزی و درنتیجه تعیین محدوده گسترش و مرز واقعی کانسار بوده و نتایج آن از دو روش دیگر، دقیقتر است.