سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهرام مجدنصیری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیرات فیزیولوژیک تنش جمعی خشکی براجزای عملکرد و خصوصیات رویشی ارقام ازاد گرده افشان آفتابگردان کشت تابستانه این بررسی درمنطقه اصفهان صورت پذیرفت دراین طرح زمان ابیاری به عنوان عامل اصلی درسه سطح و ارقام ازاده گرده افشان به عنوان عامل فرعی در۴سطح بودند تیمارهای آبیاری عبارت بودند از آبیاری براساس ۶۰میلی متر تبخیر ازتشتک تبخیر آبیاری معمول آبیاری براساس ۱۲۰ میلی متر تبخیر ازتشتک تبخیر و آبیاری براساس ۱۸۰میلی متر تبخیر ازتشتک تبخیر ارقام آفتابگردان نیز عبارت بودند ازBerezanski,Favorit,Lakumk ,Master سطوح تنش به عنوان پلات اصلی و ارقام به عنوان پلات فرعی درقالب طرح کرت های خرده شده با ۳تکرار مورد بررسی قرارگرفتند نتایج نشان داد که اعمال تنش کم آبی برکلیه مراحل فتولوژیکی شامل تعدادروز سپری شده از زمان کاشت تا رسیدن به هریک از مراحل ستاره ای شدن غنچه دهی گلدهی کامل و رسیدگی فیزیولوژیک درسطح احتمال ۱درصد معنی دار بود ارتفاع بوته نیز بطور محسوسی تحت تاثیر تنش کم آبی قرارگرفت درمیان اجزای عملکرد نیز متوسط قطرطبق و وزن هزاردانه متاثر از تنش خشکی واقع شدند.