سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

براتعلی خاکپور – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد
علی اصغر پیله ور – استادیار دانشگاه بجنورد
مهری گل افروز – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

رشد سریع شهرنشینی و رشدکالبدی ناموزون شهرها از چند دهه قبل سبب شده است که مسئولین به چاره اندیشی و تهیه ی طرحهای توسعه ی شهری برای شهرهای مختلف افتند علیرغم اینکه بیش ازچهار دهه از تجربه طرحهای توسعه و عمران شهری در ایران می گذرد این طرح ها در رسیدن به اهداف خود موفق نبوده اند در پژوهش حاضر سعی شده تا با مقایسه تحلیلی و بررسی تطبیقی بین طرح تفصیلی پیشنهادی شهر بجنورد در سال ۱۳۷۸ با طرح تفصیلی مصوب ۱۳۸۵ میزان تحقق پذیری آن در کاربری های اموزشی بهداشتی و فضای سبز مورد بررسی تجزیه و تحلیل قراربگیرد. روش تحقیق دراین مقاله توصیفی – تحلیلی است که با استفاده ازمنابع کتابخانه ای و بررسی طرح ها و نقشه ها، مصاحبه و مشاهده و مطالعات میدانی اطلاعات گردآوری شد.