سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدجواد آخوندیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی
سیدمحمدباقر زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشدمیدریت فناوری اطلاعات گرایش کسب وکار الکترونیک

چکیده:

هدف این مقاله بررسی میزان تاثیر قوانین جدید راهنمایی و رانندگی درکاهشتصادفات جاده ای با استفاده از تئوری مجموعه های فازی می باشد نمونه آماری این تحقیق را ۲۵۳ نفر از رانندگان حرفه ای بخش مسافر و بار تشکیل میدهند به منظور گردآوری داده ها بین اعضای نمونه آماری پرسشنامه توزیع گردید که روایی و پایایی آن مورد سنجش و تایید قرارگرفته است نتایج نشان میدهد که شاخصهای میزان تاثیر گذاری اجرای قوانین جدید راهنمایی و رانندگی درکاهش تصادفات جاده ای بطور نسبی درحد مناسبی می باشند همچنین شاخص افزایش میزان جریمه باتوجه به دارا بودن کمترین فاصله از وضعیت ایده آل خود اصلی ترین علت درکاهش تصادفات جاده ای ارزیابی شد.