سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین صادقپور – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن معجزی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک

چکیده:

آب بندی پی و تکیه گاه سدها یکی از مراحل اساسی طراحی و اجرای این سازه ها به شمار م یرود، چرا که هرگونه نشت آب از مخزن سد ممکن است موجب ایجاد ناپایداری در بدنه سد شده و یا تأسیسات پایین دست را با مشکل مواجه نماید. در این راستا یکی از روشهای رایج آ ببندی پی و تکیه گاهها، استفاده از عملیات مهندسی تزریق پرده آب بند بوده که با توجه به مزایای آن به طور گسترد های مورد استفاده قرار م یگیرد. در این تحقیق پس از بررسی اجمالی روشهای آب بندی پی سدها، عملکرد احداث پرده آب بند سد ونیار به ارتفاع ۹۲ متر از پی در حین اجرا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در پروژه مذکور حدود ۲۰۰۰۰ متر طول گمانه تزریق پرده آب بند تا عمق حداکثر ۷۰ متری از تراز سنگ بستر انجام شده است. به منظور بررسی عملکرد پرده ایجاد شده در حین اجرا تعدادی گمانه کنترلی در پی سد در امتداد پرده حفاری شده و نتایج عملیات تزریق پرده آ ببند در شرایط موجود تحلیل شده است