سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی بیات سیدشهابی – کارشناس ارشد مدیریت شهری

چکیده:

مقاله حاضر برگرفته از تحقیقی پیمایشی است که به دنبال بررسی ارزیابی میزان تاثیر رسانه ها رادیو بر آگاهی شهروندان تهرانی از آموزش شهروندی حوادث طبیعی می باشد جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه افراد ۱۸ سال به بالا ساکن شهر تهران در سال ۸۹ می شود براساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران و با درنظر گرفتن حجمبالای جامعه مورد مطالعه حجم نمونه آماری این پژوهش بهتعداد ۱۲۰۰ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردیده است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون معتبر خی دو و d سامرز به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است نتایج پژوهش حاکی از معنی دار نبودن اثر رادیو بر آگاهی پاسخگویان از آموزشهای امدادی و مقابله با حوادث طبیعی را دارد.