سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی بیات سیدشهابی – کارشناس ارشد مدیریت شهری

چکیده:

مقاله حاضر برگرفته از تحقیقی پیمایشی است که به دنبال بررسی ارزیابی میزان تاثیر رسانه ها رادیو بر آگاهی شهروندان تهرانی از آموزش شهروندی امدادی و مقابله با حوادث طبیعی می باشد جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه افراد ۱۸ سال به بالای ساکن شهر تهران در سال ۸۹ می شود براساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران و بادرنظر گرفتن حجم بالای جامعه موردمطالعه حجم نمونه آماری این پژوهش به تعداد ۱۲۰۰ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردیده است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون معتبر خی دو و d سامرز به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است نتایج پژوهش حاکی از معنی دار نبودن اثر رادیو بر آگاهی پاسخگویان از آموزشهای امدادی و مقابله با حوادث طبیعی را دارد.