سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوذر شفیع پور – کارشناس ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
احمد منصوریان – عضو هیئت علمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده:

در اثر صیقلی شدن سنگدانههایی که برای تولید در مخلوطهای آسفالتی استفاده میشود، عدد اصطکاک سطح روسازی معابر کاهش مییابد که این امر باعث تصادفات در جادهها، خصوصاً در هنگام خیس بودن سطح میگردد. تجربه نشان داده است که استفاده از مصالح سنگی آهکی دررویه آسفالتی راهها علی رغم مزایا بسیاری که دارد از دوام کافی در برابر صیقل برخوردار نیستند به همین دلیل سطح راههای ساخته شده با اینمصالح از ایمنی خوبی برخوردار نمیباشند. یکی از راهکارهای بهبود و افزایش مقاومت صیقلی مصالح، اختلاط دو یا چند نوع مصالح با ارزش = صیقلپذیری متفاوت است. دراین مقاله یک نمونه سنگ آهکی با مقاومت صیقلی پایین) ۰۳ PSV ( با یک نمونه سنگ بازالتی با مقاومت صیقلی= بالا ) ۰۳ PSV ( در درصدهای وزنی مختلف مخلوط و مقاومت صیقلی مخلوط بدست آمده تعیین گردید و با مقدار استاندارد مقایسه گردید.تحلیل نتایج نشان میدهد که میتوان با افزایش حداقل ۰۳ درصد سنگ بازالت به سنگ آهک، از این ترکیب در ساخت رویه آسفالتی استفاده کرد. همچنین تحلیل نتایج ساعتی عدد اصطکاک نشان می دهد که حداکثر کاهش عدد اصطکاک بین ساعات ۰ تا ۰ اتفاق افتاده است که این کاهش بیش از ۰۳ درصد کل کاهش اصطکاک بوده است و با افزایش بازالت افزایش یافته است.