سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حیدر چوپانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
علی اصغر حیات – دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت معلم تهران
مجتبی زارع خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی میزان بکارگیری مولفه های رهبری تحول آفرین در شکرتهای سهامی بیمه البرز به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق ۵۲۰ نفر از کارکنان، مدیران و معاونین شرکت سهامی بیمه البرز که تعداد ۱۲۶ نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول سرایی و همکاران (۱۳۸۹) انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های مربوط به رهبری تحول آفرین از پرسشنامه باس و آوالیو استفاده شده است که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۸۵% بدست آمد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های تی تک نمونه و تی وابسته استفاده گردید. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که رهبری تحول آفرین و مولفه های آن در شرکت سهامی بیمه البرز در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارند. علاوه بر این نتایج نشان داد که شکاف معناداری بین وضعیت موجود و مطلوب به کارگیری مولفه های رهبری تحول آفرین در شرکت سهامی بیمه البرز تا رسیدن به نقطه مطلوب به کارگیری آن فاصله معناداری وجود دارد.