سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدجواد آخوندیان – مرکز علمی کاربردی سازه های سنگین
سیدمحمدباقر زارعی – دانشگاه شهید بهشتی تهران
مهدی باغبان – دانشگاه آزاد تهران مرکزی

چکیده:

درساختاراقتصادی کشورهای پیشرفته موازنه میان دانش و سایرمنابع به نفع دانش تغییر یافته است به گونه ای که هم اکنون نحوه ی بهره گیری از فناوریهای نوین دانش مدار و چگونگی پیاده سازی فرایندهای آن به عنوان عاملی تعیین کننده درارتقای انعطاف پذیری فرایندهای درون سازمانی و گشایش پنجره های نو و جدید درتجارت محسوب میشود این مهم به سازمان ها کمک کرده تا دربستر یادگیری سازمانی و استقرار نظام مدیریت دانش با شناسایی فرصتهای جدید مزیت رقابتی پایدار ایجاد نموده و چالشهای پیش روی خود را به خوبی اداره کنند هدف این مقاله بررسی میزان بکارگیری فرایند مدیریت دانش دریک محیط دانشگاهی با استفاده ازتئوری مجموعه های فازی می باشد نمونه آماری این تحقیق را ۱۰۰ نفر ازاساتید دانشجویان نخبه مدیران و کارمندان اداری دانشگاه تشکیل میدادند دراین راستا به دلیل محدود بودن جامعه آماری از روشهای نمونه گیری استفاده نشده و کل اعضای جامعه آماری مورد بررسی قرارگرفته است.