سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

معصومه محمدی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، مدرس دانشگاه پیام نور سقز
ادریس عبودی – مدرس گروه معماری دانشگاه جامع علمی کاربردی سقز

چکیده:

شهر مجموعه ای فرهنگی- کالبدی است که براساس نیازها،فعالیت ها و رفتارهای ساکنین آن شکل گرفته است. فضاهای شهری به عنوان بستر پاسخگوی این نیازها و ظرفی برای تعاملات اجتماعی شناخته می شوند . شهرها مکان های مناسبی برای شکل گیرینهادهای اجتماعی اعتلای ارزشهای فرهنگی گسترش و تحکیم روابط و مناسبات اجتماعی و پاسداری ارزشهای انسانی و هویت های ملی و محلی هستند درشهرهای ایرانی اسلامی فرم ظاهری هر شهر ناشی از محتوا و معنایی در باطن است که ریشه در جهان بینی و فرهنگ و رسوم و طبیعت بومی آن منطقه دارد . انتخاب الگویمعماری و برنامه ریزی بر اساس جغرافیای طبیعی و انسانی هرمنطقه ای صورت می گیرد آنچه در کشور ایران به عنوان شاخص های مهم بخش جغرافیای انسانی مطرح می گردد، دو معیار مهم ایرانیو اسلامی بودن می باشد. مسایل و مشکلات از آنجا آغاز می گردد که در برنامه ریزی ها توجه به این دو معیار مهم کم اهمیت تلقی شود. در ریشه یابی مشکلات معماری و شهرسازی شهرهایایران اولین قدم ارزیابی میزان انطباق برنامه ها بامعیارهای یاد شده می باشد. بر این اساس در این مقاله سعی داریم میزان انطباق الگوی معماری و برنامه ریزی کالبدی شهر سقز با شاخص های ایرانی اسلامی را مشخص نماییم تا حاصل اینکار مبنای پژوهش های آتی باشد و به این سوال اساسی پاسخ داده شود که الگوی معماری و برنامه ریزی کالبدی شهر سقز با شاخص های ایرانی اسلامی چه میزان انطباق دارد برایرسیدن به پاسخ این پرسش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده که با رویکردهای کتابخانه ای و میدانی و بهره گیری از ابزارهای تحقیق انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که درسالهای اخیر میزان انطباق کم شده و این مسأله پیامدهای خاص خود را به دنبال داشته است. در نهایت جهت حل این مشکلات راهکارهایی مبنی بر برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی ارائه شده است.