سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود خسروی – دانشیار اقلیم شناسی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی،دانشگاه سی
رباب نوروزی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور ارزیابی انتشار گاز گلخانه ای متان حاصل از فعالیتهای پرورش دامهای اهلی گاو، گوسفند ، بز و غیره تخمینی سیستماتیک از انتشار متان در طول دوره اماری ۸۵-۷۵ رانشان میدهد متان منتشره از زیربخشهای دامپروری شامل فرایند تخمیر روده ای و مدیریت کود می باشد دراین مطالعه راهنمای انتشار ارائه شده توسط IPCC و امار ملی جمعیت دام مورد استفاد قرار گرفت.داده ها توسط نرم افزار GISS پردازش داده شدند. نتایج نشان داد که انتشار متان از تخمیر روده ای از ۷۲۱/۹۳t/y در سال ۱۳۷۵ به ۷۹۴/۲۶t/y در سال ۱۳۸۵ با متوسط نرخ رشد سالیانه ۰/۸۷ درصد افزایش یافته و متان منتشره از مدیریت کود ۲۵/۳۱t/y در سال ۱۳۷۵ به ۲۹/۰۱ در سال ۱۳۸۵ با متوسط نرخ رشد سالیانه ۱/۲۵ درصد افزایشیافته است مجموع انتشار گاز متان از ۷۴۸/۲۴Gg در سال ۱۳۷۵ به ۸۲۳/۲۸Gg در سال ۱۳۸۵ با متوسط نرخ رشد سالیانه ۰/۸۸ درصد افزایش یافته است گوسفندبا ۲۸/۹ درصد سهم در انتشار متان از مدیریت کود در رتبه اول و گاو غیرشیری در رتبه بعدی قرار دارد تخمین متان منتشره از دامهای اهلی به استثنای مرغداری ها در ایران در دوره اماری ۸۵-۷۵ نشان می دهد.که افزایش انتشار به صورت کی مدل خطی ثابت بوده و به نظر می رسد کاهش انتشار متان، کاری دشوار و مستلزم برنامه ریزی صحیح در امر کنترل نرخ رشد جمعیت دامی و انسانی می باشد