سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد شیخکانلوی میلان – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
ایرج حسن زادناورودی – استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
مهرداد نیکوی – استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
محمدرسول نظری سندی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

چکیده:

به منظور بررسی درصد افت حجمی چوب در کلاسههای قطری مختلف، نوع افتهای پدید آمده و افت ارزش چوب پس از قطع، تبدیل و استحصال درختان، تعداد ۰۹ اصله درخت از گونه راش با دامنه قطری ۲۹ تا ۱۲۹ سانتیمتر به طور تصادفی در پارسلهای ۱۶ ۱۷ و۱۸ سری هفت جنگلهای حوزه آبخیز لومیر، گزینش شد. سپس با اندازهگیری دقیق درختان و محاسبه حجم آنها و برآورد دقیق مواد مستحصله، میزان درصد افت حجمی چوب در کلاسههای قطری مختلف، نوع افتهای پدید آمده و افت ارزش چوب محاسبه گردید پس از تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج نشان داد که از کل حجم اندازهگیری شده ۲۰۲/۱مترمکعب( ۴۶/۲۸ مترمکعب ۲۲/۹ درصد آن دچار افت شده است از این میزان درصد افت ۳۵/۷۸ درصد مربوط به افت کنده ۱۲/۳۰ درصد افت اره خوری و ۵۱/۹۲ درصد را افت مربوط به هیزمی شدن دربرمیگیرد. در هر کلاس قطری هم میزان درصد افت حجمی محاسبه گردید و معلوم شد که درصد افتحجمی در کلاس قطری ۲۰-۴۰سانتیمتر، ۳۱/۳ درصد، در کلاس قطری ۴۰-۶۰ سانتیمتر، ۲۵/۱۸درصد و در کلاس قطری بالای ۹ سانتیمتر،۲۰/۴۸درصد می باشد یعنی بیشترین درصد افت حجمی درکلاس قطری ۲۰-۴۰سانتیمتر و کمترین درصد افت حجمی در کلاس قطری بالای ۱۹ سانتیمتر مشاهده گردید. سپس با استخراج قیمت هر یک از فراوردههای مستحصله از شرکت شفارود، میزان درصد افت ارزش ریالی چوب به تفکیک کلاس قطری محاسبه گردید.