سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عادل منصورکیایی – دکترای شهرسازی- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
سیده سپیده میرحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی- کارشناس شهرداری منطقه ۲ تهران

چکیده:

تصادفات مربوط به پیاده دانشآموز به دلیل عدم آگاهی و آشنایی نسبت به خطرات ترافیکی در اطراف مدرسه و همچنین مسیرهای مدرسه تا منزل باعث شده است تا این گروه از کاربران راهها خصوصاً دانش آموزانی که در مدارس حاشیه جاد ههای اصلی مشغول به تحصیل هستند، بیشتر از دیگر کاربران جاد های در معرض خطر قرار گرفته و در زمره گروههای آسی بپذیر در حوادث جاد های به شمار روند. بر این اساس طرح آموزش ایمنی عبور و مرور و ایمن سازی مدارس حاشیه را هها در یک دوره ۹ ساله و با استفاده از روش ها و شیوه های علمی و عملی مصاحبه، پرسشنامه شاخص های کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد در ۱ میلیون دانش آموز و ۸ میلیون نفر ساعت فعالیت / سالهای اجرای طرح که حدود ۵ آموزشی انجام شده است، میانگین نمرات دانش آموزان در آزمون اولیه از نمره ۳ به ۱۷ در سال ۱۳۸۴ تا / ۱۴ و میانگین نمرات آنها در آزمون نهایی از نمره ۱۴ به ۵ ۱۳۸۸ ارتقا یافته است. همچنین در سالهای یاد شده تعداد تلفات دانش آموزان در محدوده مدارس از ۱۹۸۷ نفر به ۵۹۸ نفر رسیده که معادل ۷۰ درصد کاهش داشته و در محدوده خارج از مدارس از ۲۷۳۴ نفر به ۱۲۵۷ نفر (معادل ۵۴ درصد) کاهش یافته است.