سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

آفرین یزدانی تهرانی –
غلامحسین حسینی نیا –

چکیده:

غیرمنتظره بودن عوامل محیطی و اقتصاد جهانی تاثیر گذار بر فعالیت های کشاورزی و رشد روزافزون تحولات و فناوری اطلاعات در علوم مختلف و کشاورزی سرعت زیاد این تغییرات باعث شده که متخصصان و سیاستگذاران بخش کشاورزی در بسیار از مواقع از همراهی با آن عقب بمانند و این عدم توانایی منجر به درحاشیه قرارگرفتن بخش کشاورزی بعنوان عامل مهم توسعه ملی شود لذا ارتقای توانمندی های حرفه ای کارشناسان کشاورزی و از آن جمله کارشناسان ناظر گدم به عنوان مهمترین عاملان انتقال تکنولوژی به مزارع و گسترش تکنولوژی های نویناطلاعاتی در بخشکشاورزی باعث همگام شدن بخش کشاورزی با تغییرات روز دنیا می گردد از این رو هدف اصلی این تحقیق ارزیابی میزان آگاهی علاقه و استفاده از فناوری اطلاعات توسط ناظرین گدنم می باشد جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق کلیه ناظرین گندم استان خراسان رضوی میباشد که تعداد کل آنها ۳۵۱ نفر در سال ۸۷-۸۶ بودهاست و حجم نمونه ۱۵۰ نفر می باشد که بروش تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران بدست آمده است برای جمع آوری اطلاعات در مرحله میدانی از پرسشنامه مشتمل بر ۱۲۹ سوال بسته پاسخ استفاده شده است الفای کرونباخ برای تمام بخشهای پرسشنامه بالاتر از ۷۵% بدست آمد. نتایج رگرسیون نشان داد که از میان متغیرهای تحقیق میزان آگاهی کار شناسان استفاده از مقالات علمی پژوهشی خارجی قدیمی بودن خطوط تلفن فقدان دوره های آموزشی میزان تسلط به زبان انگلیسی حدود ۸۰% از تغییرات وابسته تحقیق یعنی میزان استفادها ز فناوری اطلاعات را تبیین می کنند.