سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

داریوش طاهری – دانشجوی دکترای زمی نشناسی مهندسی، موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان
عباس افتخاری – کارشناس ارشد تکتونیک، موسسه مهندسین مشاور ایم نسازان
محمدرضا خانی – کارشناس زمین شناسی، کارشناس موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان

چکیده:

جریان آب در پروژ ههای تون لسازی همواره به عنوان یکی از مشکلاتی که م یتواند باعث کاهش نرخ پیشروی و افزایش هزین ههای نگهداری مطرح شود، فعالیت های اجرائی را تحت شعاع قرار م یدهد. بدی نترتیب ضروری است که مقدار جریان آب ورودی در بخ شهای مختلف به داخل تونل حت یالمقدور پی شبینی و در ملاحظات تون لسازی در نظر گرفته شود.
تونل نوسود بخشی از پروژه تأمین آب دش تهای گرمسیری غرب کشور است که بخشی از آب رودخانه سیروان را به سمت دش تهای جنوبی منتقل م یکند. ارزیابی میزان آب ورودی و لزوم اجرای آ ببندی قطعه دوم تونل نوسود (از لیله تا ازگله)، مورد بحث این مقاله م یباشد.
در این بررسی ابتدا با توجه به آزمایشات فشار آب (لوژن) انجام شده در گمان ههای حفاری، شناسایی نواحی گسلی و همچنین حضور چشم هها در امتداد تونل، میزان آب نفوذی به داخل تونل برآورد شده است. همچنین با توجه به استفاده آب انتقالی در بخش کشاورزی، تنها دلیلی که اجرای آ ببندی را اجتنا بناپذیر م یکند، حضور یو نهای مضر در آب زیرزمینی برای آبیاری و احتمال تخریب پوشش بتنی تونل و همچنین وجود آب بعنوان مانع در اجرای سریعتر حفاری م یباشد.