سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید رضایی – پژوهشگاه نیرو
سعید قاسمی – برق منطقه ای هرمزگان
عبداللطیف باش قره – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

نشست آلودگی بر روی ایزولاسیون خطوط و شبکه های انتقال و توزیع در مناطق ساحلی خلیج فارس عامل اصل ی وقوع خطاهای عایقی و خاموشی های ناخواسته در این منطقه محسوب م یگردد. هر چند تاکنون انداز هگیری های جریان نشتی بصورت آزمایشگاهی بسیار انجام گرفته و نتیجه مطالعات با این شبی هساز یهای آزمایشگاهی نتایج مطلوبی را نیز ارائه داده است ولی با این وجود از آنجا که این شبی ه ساز ی ها کاملاً بیانگر شرایط محیطی نم ی باشند، در عمل بکارگیری روش انداز هگیری جریان نشتی در شرایط واقعی محیط و تحت ولتاژ شبکه ضروری و گریز ناپذیر م یباشد. آنچه که روش مانیتورینگ جریان نشتی مقر هها را از سایر روشهای متداول مانیتورینگ آلودگی متمایز می سازد بررسی لحظه به لحظه و ثبت پارامترهای مختلف الکتریکی مقره نظیر دامنه جریان، بار الکتریکی روی مقره، هدایت سطحی می باشد که تناظری یک به یک مابین شرایط آب وهوایی و محیطی با شرایط الکتریکی سیستم را برقرار م یسازد. تجربیات بهره برداری و مطالعات میدانی نشان داده اند که پروفیل وجنس مقره در میزان جریان نشتی عبوری و نیز میزان آلودگی نشسته بر سطح آن تاثیر بسزایی دارد . در این مق اله عملکرد مقره فشارقوی نوع لانگ راد پرسلینی با بررسی رفتار جریان نشتی و سطح آلودگی آن در مقایسه با مقره بشقابی مرجع مورد ارزیابی قرار م یگیرد.