سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عزت پذیرایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
محسن دهقانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

فعالیت های مختلف بشر همواره همراه با تولید مواد زائد بوده است و امروزه به دلیل بالا بودن حجم مواد زائد جامد، مشکل دفع آن بسیار جدی به نظر می رسد.بروز مشکلات زیست محیطی و بهداشتی ناشی از عدم دفن صحیح مواد زائد، یکی از خطراتی است که محیط زیست شهری و نیز اکوسیستم های اطراف شهرها را تهدید می نماید.در شهر بندرعباس هم این معضل به عنوان یکی از مشکلات اولیه مسئولین خدمات شهری محسوب می گردد. به منظور دفن بهداشتی مواد زائد شهری، نخستین گام مکانیابی اصولی محل دفن می باشد. در این پروژه سعی شده است که مکان دفن زباله، برای شهر بندرعباس، بر اساس پارامترهایی نظیر هیدرولوژی و ژئوهیدرولوژی، خاکشناسی، زمین شناسی محل، گسل، دسترسی به راههای اصلی، آب و هوا، فاصله از شه ر، توپوگرافی محل شامل شیب و جهت شیب، کاربری اراضی منطقه شامل جنگل، مرتع و غیره و فاصله از نواحی مسکونی انتخاب شود. برای این منظور، در ابتدا نقشه معیارهای فوق در نرم افزار GIS تهیه شد و با استفاده از روش بولین که یکی از روشهای تجزیه وتحلیل و جمع بندی داده هاست، ارزش گذاری نقشه ها، بر اساس ضرائب « یک» و « صفر » صورت گرفت، بدین معنی که به گزینه های قابل قبول در هر لایه اطلاعاتی، مقدار « یک » و به گزینه های غیر قابل قبول مقدار « صفر » اختصاص یافت و محدوده های غیر قابل استفاده جهت مکانیابی دفن زباله، از محدوده های قابل استفاده مجزا گردید.در مرحله بعد، لایه های اطلاعاتی ایجاد شده، براساس معیارهای مکانیابی دفن زباله، به ترتیب با هم تلفیق شدند و در حالت اشتراک ارزش ها، مکانهایی که در تمامی نقشه های پایه، ارزش یک داشتند جزء مناطق مناسب دفن قرار گرفتند. در نهایت با بهره گیری ازمعیارها و روش فوق ۷ مکان جهت دفن زباله شهربندرعباس پیشنهاد شد: فاصله آنها از شهر بیشتر از ۱۰ کیلومتر و کمتر از ۱۸ کیلومتر است . جهت حفظ و رعایت بهداشت عمومی، از چاهها و آبهای سطحی، دارای فاصله مناسبی می باشند. دارای فاصله مناسبی از جاده ها، مناطق مسکونی، فرودگاه، گسل ها می باشند و در مناطق حفاظت شده قرار نمی گیرند . از لحاظ زمین شناسی،خاک شناسی و کاربری اراضی نیز، دارای وضع مطلوبی جهت دفن زباله می باشند.