سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساناز تقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی دانشگاه ارومیه
یونس کریم پور – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه ارومیه
جبرائیل رزمجو – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه محقق اردبیلی
بهرام ناصری – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این ارزیابی مکانیسم مقاومت شش لاین جو به نام های SICH3.80 (لاین ۱)، QB813 (لاین ۲)، P.STO/3 (لاین ۳)، Lignee527 (لاین ۴)، WI2269 (لاین ۵) و Arda/MOROC975 (لاین ۶) نسبت به شته برگ یولاف در سال ۱۳۸۹ در دانشگاه محقق اردبیلی مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی مقاومت آنتی بیوز، آنتی زنوز و مکانسیم تحمل در آزمایشگاه و در اتاقک رشد با دمای ۱ ± ۲۵ درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی ۵ ± ۶۰ درصد و دوره نوری ۱۴ ساعت روشنایی و ۱۰ ساعت تاریکی انجام گرفت. در آزمون آنتی بیوز بر اساس طول دوره پورگی و باروری شته های بالغ، نرخ ذاتی رشد جمعیت محاسبه شد که بیشترین و کمترین مقدار آن به ترتیب به میزان ۳۶/۰ و ۲۴/۰ روی لاین های Arda/MOROC975 و SICH3.80 مشاهده شد. در آزمون آنتی زنوز شته های رها شده روی ۶ لاین جو در مدت ۲۴، ۴۸و ۷۲ ساعت، شمارش و ثبت گردید، این بررسی نشان داد که در مدت زمان ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت، اختلاف معنی داری بین میانگین ها مشاهده شد. همچنین در مکانیسم تحمل، درصد رشد ارتفاع گیاه آلوده نسبت به شاهد و درصد کاهش وزن خشک بوته های جو آلوده نسبت به شاهد اندازه گیری شد. در مکانیسم تحمل، بین میانگین ها اختلاف معنی داری مشاهده نگردید