سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید عباسی – استادیار گروه مهندسی مواد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
شهرام خیراندیش – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
جلال حجازی – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
یوسف خرازی – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله مکانیزم شکست بدون گلویی شدن در فولاد هادفیلد به صورت تابعی از مکانیزم ها ی تغییر شکل پلاستیک وکارسختی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. نمونه های کشش از فولاد هادفیلد به روش ریخت هگری دقیق تولید و پس ازعملیات حرارتی انحلالی در دمای محیط تحت آزمون کشش قرار گرفتند. با استفاده از میکروسکو پهای نوری و الکترونی روبشی مکانیزم های تغییر شکل پلاستیک و شکست نگاری نمون ههای کشش مورد ارزیابی قرار گرفته است. مشاهدات آزمون نشان داده است که شکست فولاد هادفیلد بدون گلویی شدن و بسیار نرم و البته با نرخ کارسختی و ازدیاد طول بسیار بالا رخ م یدهد. همچنین شکس تنگاری نمونه های کشش نشان داد که میکردیمپ لهای ثانویه در فضای بین دیمپل های اولیه حضور دارند که م یتوانند شکست را به تاخیر بیاندازند. این میکرودیمپل ها با ابعادی کمتر از ۱ میکرومتر در اثر برهمکنش و برخورد لای ههای میکرودوقلویی و نیز ایجاد نانورسوبات کاربیدی در اثر پیرسازی کرنشی دینامکی م یتوانند ایجاد شوند.