سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا برهانی – کارشناس ارشد مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
رضا مظفری نیا – دانشیار- دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
مجیدرضا علی احمدی – مربی- اپراتور دستگاه لایه نشانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این تحقیق، لای هنشانی پوشش نانو کامپوزیتیAl2O3-DLC-MoS2-Auبه منظور بهبود رفتار سایشی فولاد ۴۴۰توسط فرآیند رسوب فیزیکی بخار و با استفاده از دو منبع پرت والکترونی و حرارتی انجام شد. به منظور ارزیابی کیفی وترکیب پوشش بدست آمده، از آزمون های سختی سنجی و زبری سنجی استفاده شد. نتایج آزمون های مذکور و بررسی انجام شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری، طیف سنج تفکیک انرژی، طیف سنج پراش پرتوایکس و طیفسنج فتوالکترون پرتوایکس از سطح پوشش، نشان دهنده تشکیل پوششی مطلوب با چسبندگی و چقرمگی مناسب بر روی زیرلایه و همچنین حصول میزان زبری و سختی به مراتب بهتر از الزامات مورد نیاز برای پوش شهای فضایی فوق م یباشد