سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

منصوره شمیلی – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان
علیرضا طلائی – عضو هیات علمی گروه باغبانی دانشگاه تهران
محمد رضا فتاحی مقدم – عضو هیات علمی گروه باغبانی دانشگاه تهران

چکیده:

انبه یکی از میوه های بسیار مهم مناطق گرمسیر می باشد که سرشار از مواد و عناصر غذایی مفید می باشد. دراین تحقیق روابط بین ۴۸ صفت کمی و کیفی مربوط به گل، میوه و برگ در ۴۸ ژنوتیپ انبه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اکثر صفات مورد بررسی در محدوده ارقام معنی دار هستند. نتایج تجزیه همبستگی ساده صفات، وجود همبستگی های مثبت و منفی معنی دار بین برخی صفات مهم را نشان داد تجزیه عامل نشان داد که اکثر صفات مربوط به میوه، بذر، مواد درونی و زمان گل دهی عوامل اصلی را تشکیل دادند. صفات موثر در ۱۶ گروه عاملی قرار گرفتند که در مجموع ۸۳/۷% از کل تغییرات را توجیه نمودند. تجزیه کلاستر ژنوتیپ ها در فاصله ۲۳ از ۲۵ به دو کلاستر اصلی تقسیم شدند.