سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسدالله مهرآرا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
محمدابراهیم رزاقی – اداره آموزش پرورش کرمان
نفیسه قنبری – آموزش پرورش گرمسار

چکیده:

هدف ازانجام این پژوهش ارزیابی کاربرد فناوری اطلاعات دردرس تربیتبدنی مدارس زرند کرمان بود روش تحقیق ازنوع توصیفی و ازحیث هدف کاربردی بود جامعه آماری کلیه معلمین تربیت بدنی شهرستان زرند کرمان به تعداد ۸۰نفر بودند که نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد گردآوری داده ها با استفادهاز پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن به تایید متخصصان امری رسید و پایایی آن با استفاده ازالفای کرونباخ ۹۱درصد بدست آمد بهمنظور تجزیه و تحلیل داده ها ازازمون تی تک نمونه ای و ازمون فریدمن استفاده شد ارزیابی وضع موجود نشان داد که وضعیت فناوری اطلاعات دردرس تربیت بدنی مدارس مناسب نیست و ازبین عوامل عامل انسانی به عنوان مهمترین و پرداخت و مزایا به عنوان کم اهمیت ترین مانع کاربرد فناو ری اطلاعات دردرس تربیت بدنی شهرستان زرند کرمان بودند.