سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ادریس باباخانزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگ

چکیده:

یکی از جاذبه های دیدنی و بسیار زیبای شهرستان روانسر در استان کرمانشاه غار قوری قلعه بزرگترین غار آبی آسیا در نزدیکی روستایی با همین نام می باشد. قدمت این غار به ۶۵ میلیون سال قبل می رسد و تنها ۳۰ سال از شناسایی آن می گذرد و به عنوان یکی از هفت اثر طبیعی ملی ایران به ثبت رسیده است. هدف این مقاله شناسایی مهم ترین موانع توسعه گردشگری در این مجموعه تفر یح ی-توریس تی می باشد. روش تحقیق از نوع کتابخانه ای و پیمایشی بوده است و برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین توسعه گردشگری در این مجموعه و تبلیغات رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین کمبود خدمات و امکانات زیربنایی با عدم توسعه گردشگری در این مجموعه رابطه معنی داری وجود داشته است. در خاتمه نیز ضمن ارزیابی وضع یت موجود و شناسایی مشکلات مجموعه، برای توسعه گردشگری و شناساندن بهتر آن به جامعه پیشنهادات و راهکارهایی ارائه شده است