سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

کاوه فیضی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه
حسن قلاوندی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
لیلا فیضی – دانشجوی کاردانی حسابداری
سعدیه محمدی – دانشجوی مهندسی خاک شناسی

چکیده:

دراین مقاله عوامل موثر برتوسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان کردستان موردب ررسی قرارگرفته و چهار عامل تعدد مراکز تصمیم گیری، ضعف بازاریابی، ضعف امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری و فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر که به نظر می رسید با توسعه نیافتگی صنعت گردشگری کردستان مرتبط باشند به عنوان ابعاد موضوع مطرح گردید پس از آن به جمع آوری اطلاعات و شناسایی جنبه های مختلف موضوع از طریق مصاحبه با کارشناسان مختلف و مطالعات کتابخانه ای پرداخته و برای پاسخگویی به چگونگی ارتباط این عوامل با توسعه نیافتگی صنعت گردشگری کردستان چهار فرضیت تدوین و برای آزمون این فرضیات از آزمونهای آماری نظیر آزمون همبستگی اسپیرمن و ازمون t-test استفاده گردیده است. به منظور جمع آوری اطلاعات از دو سری پرسشنامه استفاده شده که نتایج مطالعه مبین ا ین است که بین تعدد مراکز تصمیم گیری و توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان کردستان و همچنین بین ضعف امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری و نیز ضعفبازاریابی ودرانتها فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر با توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان کردستان یک رابطه مستقیم وجود دارد