سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سعید امانپور –
فریبرز منصوری –
کاوه نادری –
حمزه اعتصامی –

چکیده:

رویکرد به اکوتوریسم به عنوان الگوی فضایی گردشگری در طبیعت، امروزه مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. اکوتوریسم میرود تا در قرن بیست و یکم بسیاری از فضاهای جغرافیایی را تحت تاثیر قرار داده و الگوی فضایی جدیدی را در نواحی مختلف جغرافیایی ایجاد نماید. اکوتوریسم از طیف گستردهای از گزینههای ویژه تشکیل شده است و از بازدید علمی تا یک بازدید اتفاقی در یک منطقه طبیعی به عنوان فعالیت آخر هفته یا بخش جنبی از یک مسافرت کلی و طولانی را شامل میشود. از نظر طبیعت شهرستان گیلانغرب یکی از مهمترین شهرهای ایران است این شهرستان با دارا بودن موقعیت محیطی و وجود منابع سرشار طبیعی، انسانی، جاذبه – های تاریخی و مذهبی توانایی زیادی برای جذب گردشگر و توسعه صنعت توریسم در بین شهرستانهای استان کرمانشاه را دارا میباشد. اما نتوانسته از این موقعیت و منابع سرشار از طبیعت استفاده مناسب در زمینه جذب گردشگر را داشته باشد. این پژوهش بر آن است با روش توصیفی و تحلیلی و بهرهگیری از اسناد مدارک کتابخانهای و همچنین مشاهدات میدانی و توزیع ۹۹ پرسشنامه در بین گردشگران و همچنین از آزمونهای کایاسکور و تیتست در محیط نرم افزار spss در جهت اثبات یا رد فرضیات استفاده شد. در نهایت موانع توسعه اکوتوریسم را در شهرستان گیلانغرب شناسایی و راهکارهای را برای بهبود آن ارائه شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که بین میزان تحصیلات و رضایتمندی از گردشگری شهرستان و همچنین بین کیفیت امکانات و افزایش گردشگر رابطه معناداری وجود دارد ولی بین نقش تبلیغات و جذب گردشگر در شهرستان گیلانغرب رابطه معناداری وجود ندارد. بهترین راهکارها در جهت توسعه اکوتوریسم، سرمایهگذاری در بخش صنعت گردشگری و ایجاد امکانات زیربنای و تسهیلات خدماتی مورد نیاز و همچنین تبلیغات موثر در جهت جذب گردشگر میباشد.