سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهرا زمانیان – استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایران
علیرضا زمانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی

چکیده:

صوت ناخواسته، به عنوان یکی از مهمترین عوامل فیزیکی محیط های کار در اکثریت واحدهای تولیدی مطرح بوده و مشکلات بسیار زیادی را برای کارگران صنایع ایجاد می نماید. صدا را می توان یکی از عوامل محیطی که می تواند باعث تاثیر بر عملکرد فرد و همچنین صدمات جسمی و روحی برای فرد گشته و بر بهروری تاثیر گذارد نام برد. به دلیل اهمیت عملکرد انسان این مطالعه با هدف تعیین اثرات مواجهه با صدا بر عملکرد انسان انجام شد. در این مطالعه در فشار صوت های ۷۰ ۹۰و۱۱۰دسی بل با دو عامل مشخصات فیزیکی و ایجاد حالاتمختلف منبع فشارصوت، تاثیر صدا را بر عملکرد ۱۸ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز) ۲۱ مرد و ۲۱ زن ( با انجام آزمون هماهنگی دو دست سنجیده شد . یافته ها: در این مطالعه نشان داده شد که جنسیت) مرد وزن ( و حالت های ایجاد منبعع فشعار صعوت در زمعان عملکرد اخعتلاف معنی داری از نظر آماری ندارند ) p>0.05 ( و زمان عملکرد با افزایش فشار صوت افعزایش پیعدا میکنعد کعه بعه تبعع آن عملکعرد کاهش پیدا می کند و از نظر آماری عملکرد بین ۶۸ و ۳۸ دسی بل اختلاف معنی داری را نشان نمی دهند و عملکرد در ۱۱۸ دسی بل با عملکرد در هر یک از فشار صوت های ۶۸ و ۳۸ دسی بل اختلاف معنی داری) p<0.05 و p<.001 ( مشاهده گردد. نتیجه گیری: بطور کلی، عملکرد با افزایش فشار صوت کاهش معی یابعد وپیرو آن خطای فرد افزایش چشعمگیری را نشعان می دهد.