سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدعبدالعظیم امیرشاه کرمی – عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر
حمید آشوریها – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده:

شرایط مکانیکی و محیطی موثر بر بناهای ایران با سایر نقاط جهان خصوصا کشورهایی که آیین نامه های معتبر دارند متفاوت است توپوگرافی زمین شناسی و زلزله خیزی تغییرات درجه حرارت و محدودیت مصالح کششی از مسائل مهندسی بناها در ایران است نرمی و پیوستگی پی های ایزوله گر کرسی چینی، جهت تسطیح خشکسازی و میراگرها زیربنای یک سیستم سازه ای همسو با شرایط ایران هستند با استفاده از مدلسازی تحلیلی می توان ویژگیهای بناهای تاریخی را ارزیابی نمود در مدل تحلیلی پیشنهادی اجزا معماری و سازه به صورت یک مرکب از اجزا وابسته و پیوسته درست شده اند در سه بخش سازه معماری و ترکیب آن ها مطالعه میشوند طراح سازه سه موضوع دخیل در رفتار سازه را با معیارهای ماتریس سختی K ماتریس میرایی c و ماتریس جرم M بصورت ترکیب هندسه و مصالح در قالب معماری به صورت بهترین به خلاقیت می رساند مهندس معمار مفاهم و کاربردهای فضاها اندازه و منظرهای نقاط سطوح و احجام رادر فرایند سکون و حرکت با توجه به نظر مهندس سازه تاروپود بنا می آفریند. هدف از این تحقیق بازخوانی تحلیلی (Computational Modeling سه بنا به صورت اندرکنش معماری و سازه خواهد بود موارد مطالعه دیوار تخت جمشید، منارجنبان اصفهان و سازه صحن امام خمینی حرم امام رضا (ع) می باشد هریک دارای ویژگیهای عصر خویش می باشند از برنامه غیرخطی ANSYS جهت ارائه و ارزیابی مدلها استفاده شده است.