سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجتبی قدیری معصوم – دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه تهران
مهدی رضان زاده لسبوئی – دانشجوی دکتری جغرافیا- دانشگاه تهران
محمد اکبرپور سراسکانرود – دانشجوی دکتری جغرافیا- دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه تعداد تصادفات جاده ای در کشور ما رو به افزایش است و در نتیجه خسارت های مالی ناشی از آنها که بر خانواده ها و دولت تحمیل می شود بسیار بالا بوده و با توجه به این که خسارت های مالی و جانی روانی و اجتماعی در مواردی غیر قابل جبران می باشد ضرورت دارد به منظور جلو گیری از خسارت تصادفات رانندگی راه کار های موثری به اجرا گذارده شود. تلفات جاده ای در ایران در هر ساعت ۳ نفر تخمن زده می شود. این یعنی در هر ماه ۲۱۶۰ نفر و در هر سال به طور متوسط ۲۵۹۲۰ از ایرانیان در جاده ها در اثر تصادفات جاده ای از بین می روند این آمار تکان دهنده ای است. عوامل موثری در بروز این حوادث دخیل هستند در چهار عنوان کلی به راه، وسیله نقلیه، عامل طبیعی و عامل انسانی تقسیم می شوند، که هر کدام از این عوامل هم زیر بخش های گوناگونی را در بر می گیرد. هدف اصلی این مقاله مطالعه عوامل مختلف بروز حوادث جاده ای در جاده چالوس می باشد. جاده چالوس یکی از جاده های پردد و خطر پذیر کشور به شمار می رود که تهران را به غرب مازندران متصل می کند. این جاده کوهستانی هر ساله متاسفانه تلفاتانسانی را به همراه دارد. روش شناسی این تحقیق توصیفی و تحلیلی است که جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه است. در نهایت اطلاعات جمع و آزمون های موجود در آن مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که عوامل SPSS آوری شده از طریق نرم افزار انسانی بیشترین نقشرا در بروز حوادث جاده ای دارد.