سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین کوچک زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
فرزین نصیری صالح – استادیاردانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

رودخانه بیاتون دراستان لرستان درتامین آب مورد نیاز کشاورزی منطقه درود – بروجرد نقش مهمی دارد از این رو شناسایی عوامل موثربردبی این رودخانه و میزان تاثیرهریک اهمیت زیادی دارد برای بررسی میزان تاثیر این عوام از مدل هیدرولوژیکی SWAT که مدل ینیمه توزیعی مکانی و فیزیک محور است استفاده شدها ست دراین مطالعه رواناب خروجی از حوضه ابریز رودخانه بیاتون به مساحت ۱۱۸کیلومترمربع شبیه سازی شده و پس ازکالیبراسیون و صحت سنجی مدل SWAT با استفاده از آمار ایستگاه هیدرومتری بیاتون عوامل موثربردبی این رودخانه درسطح هرزیرحوضه تعیین گردیده است نتایج حاصل ازا ین تحقیق بیانگر اهمیت بالای عمق متوسط کانال اصلی عمق کف لایه اول خاک و فاکتور پوشش کانال درمیزان دبی رودخانه بیاتون می باشد.